Елементи на проектното консултиране

Оценка на допустимостта

Оценка на административната и финасово-икономическа допустимост на кандидата, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата и изготвяне на препоръки за подобряване възможностите за кандидатстване.

Разработване, цялостно окомплектоване и подаване на проектно предложение

Подготвяне на Формуляр за кандидатстване, Бюджет по проекта, както и всички прилежащи подкрепящи документи и подаването им на хартия и/или в електронната система на Управляващия орган.

Консултиране, управление и отчитане на проектните дейности

Изготвяне на всички необходими тръжни документи, съгласно изискванията на програмата; обучение на служители на Възложителя във връзка с предстоящите дейности; поддържане на комуникация относно тръжни процедури с Управляващия орган; съблюдаване спазването на заложените по процедурата срокове и дейности; предоставяне на организационно консултиране за най-ефективно изпълнение на отделните дейности, както и изготвяне на всички документи свързани с изпълнението и отчитането на проекта.

Специфични проектни дейности

Изпълнение на специфични проектни дейности, заложени в  изпълнението на спечеления проект. Такива дейности могат да бъдат:

  • Експертни анализи, проучвания и изследвания в областта на управлението на човешките ресурси, трудовата медицина, индустриалните отношения и други;
  • Разработване на материали за информиране, организиране на събития и пресконференции, както и цялостно осигуряване на публичност по проекта;
  • Подготовка, провеждане и отчитане на професионални обучения и обучения по ключови компетентности;
  • Други специфични дейности свързани с предмета на изпълнявания проект.
европейски програми

Персонал Холдинг се ангажира с изпълнението на всички гореспоменати услуги, като това включва разработване на цялостната проектна документация от самото начало на процедурата до финалното отчитане и приемане от Управляващия орган.

Персонал Холдинг предлага индивидуален подход и гъвкави форми на разплащне, обвързани с разлините етапи на разрабоване иуправление на проектното предложение. Консултациите включват и разработване на индивидуална финансова рамка, спрямо заложения бюджет, която цели да намали тежестта на собствени финансови средства за предприятието до минимум и да улесни изпълнението на проекта.