Осигуряване на добри и безопасни условия на труд

Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.

Одит на документацията за осигуряване на ЗБУТ и извършване на измервания и анализ на параметрите на работна среда. Основен етап от тази дейност е и оценката на риска на работното място и анализ на установените опасности, свързани с работната среда и трудовия процес и влиянието им върху здравето и работоспособността на работещите. На база на направения анализ се разработват препоръки и мерки за намаляване или отстраняване на риска, както и правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Като допълнителен елемент от тази дейност могат да бъдат разработени препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и избор на средства за колективна и лична защита.

Обучение и консултантска дейност

           Методическа помощ за оформяне на необходимата документация и цялостната фирмена политика за осигуряване на безопасност и здраве при работа, както и консултации и пълно съдействие за представяне пред контролните органи и отстраняване на констатирани несъответствия. Своевременни консултации по текущи проблеми на трудовото законодателство, свързани с безопасността и здравето на работниците и служителите. Също така и провеждане на обучения на служители, длъжностни лица и членове на Комитетите и групите по условия на труд по проблемите на безопасността и здравето при работа и за оказване на първа долекарска помощ на пострадали при работа лица и други спешни състояния.

Наблюдение и анализ на здравното състояние на персонала.

Изготвяне на ежегоден анализ на здравното състояние на работниците, както и провеждане на периодични профилактични прегледи на базата, на които се изготвят и поддържат лични здравни досиета за здравословното състояние на служителите. Допълнително се включва издаване на заключения за пригодността на работещия да изпълнява дадения вид работа въз основа на предварителен медицински преглед и се разработват физиологични режими на труд и почивка по време на работа по  професионални групи.

Служба по трудова медицина

Услугата “Обслужване от Служба по трудова медицина” се извършва от дъщерното на холдинга дружество “Медико-П” ООД - фирма работеща с установени стандарти за качество и предлагаща услуга на най-високо ниво.

Експертите, работещи в службата са високо квалифицирани специалисти, притежаващи необходимите знания, опит и умения. Те обслужват над 5000 служители на фирми и организации в най-различни отрасли на икономиката. Чрез представителствата си в София, Пловдив,Бургас, Варна и Русе сме в състояние да обслужваме клиенти във всички точки на страната.

Услугата се предлага като абонаментно обслужване за период от две или повече години с опция за автоматично подновяване. Подписването на договор за обслужване за срок от минимум две години позволява оптимизиране на разходите за възложителя.

безопасност и здраве

Службата по трудова медицина притежава лиценз № 593/2004 г. на Министерството на здравеопазването. Всички юридически лица в България са задължени да имат сключен договор за обслужване от служба по трудова медицина.

Цената за обслужване по трудова медицина се формира на база на броя на работещите във фирмата, предмета на икономическата дейност, обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и е обект на индивидуално договаряне за всеки отделен случай. При подписване на договор за абонаментно обслужване за повече от две години, клиентът получава отстъпка от 10 % от цената.