Консултиране и професионално ориентиране в пет стъпки

Скрининг

Идентифициране на образователния ценз, придобити квалификации, трудов стаж, заемани длъжности и причини за напускане на работа. Определя се съответствието на опита, знанията, уменията, мотивацията за работа и конкретните характеристики на длъжността.

Тестване чрез психо-метричната система „Self Awareness” 

Тестване на кандидата чрез системата, представяне на резултатите под формата на 3 доклада, с информация за личностния потенциал на кандидата.

Идентифициране на личностните заложби 

Анализ на резултатите от теста „Self Awareness”. Намиране на съответствие между личностните заложби, актуалната ситуация на пазара на труда и индивидуалните потребности за реализация в определена сфера на клиента.

Подготовка за кандидатстване

Разглеждане на каналите за търсене на работа и/или обучение, начините за кандидатстване и необходимата за това подготовка; Обсъждане и изготвяне на автобиография, мотивационно писмо, препоръки, приложения и други; Симулация на интервю.

Изготвяне на кариерен план и включване в база данни

Обсъждане на насоките за кариерно развитие, съвместно с консултанта и и изготвяне на индивидуален кариерен план. Добавяне на профила на кандидата в базата данни на МАКРО.

Диагностика на личностния потенциал

Предимство за нашите клиенти е и възможността те да бъдат включени в базата данни на Международната Академия за Кариерно Развитие и Ориентиране, което увеличава допълнително шансовете им за професионална реализация.

При закупуване на услугата получавате и възможност за включване в мотивационно обучение на преференциални цени при сформиране на група.