Започва изпълнението на проект Нови хоризонти в Евроквалификационен център

От месец март 2017 година започна изпълнението на проект “Нови хоризонти в „Евроквалификационен център“ АД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът е насочен към повишаване на възможностите за реализация и устойчивото интегриране на пазара на труда, чрез осигуряване на 12 месечна заетост на 8 безработни и/или неактивни лица на новооборудвани работни места за длъжност „Организатор обучения“ като поне 4 от наетите лица се предвижда да са представители на специфични категории, в т.ч. продължително безработни и неактивни, вкл. на възраст под 29 г. или над 54 г. Те ще бъдат ситуирани в централния офис на фирмата в гр. София, както и в мрежа от изнесени офиси в 4 града на страната: Пловдив, Бургас, Варна и Русе.

Изпълнението на целите на проекта ще се постигнат чрез провеждане на процедура за подбор и наемане на 8 безработни или неактивни лица, отговарящи на изискванията на схемата по ОП РЧР и на нуждите на фирмата, провеждане на професионално обучение по професия „Офис мениджър“, обучение по „Дигитална компетентност“, осигуряване на работните места с необходимото оборудване и създаване на добра работна среда. Чрез проекта безработните лица ще бъдат насърчени и мотивирани за трудова реализация и ще им бъдат създадени условия за достъп до активен трудов живот, ще придобият професионални умения и компетентности, ще развият потенциала си и ще получават адекватни на заеманата длъжност трудови доходи. В същото време, с помощта на финансовата подкрепа на ЕСФ по настоящата процедура "Ново работно място 2015" към ОП РЧР, фирмата ще увеличи капацитета си чрез разкриване, техническо и материално осигуряване на нови работни места и увеличаването на човешкия си капитал в няколко региона на страната, което ще допринесе за териториалното разрастване на дейността й. Намеренията на фирмата са постигнатите резултати да имат устойчив характер чрез запазването на минимум 50% от новите работни места за още 12 месеца. Служителите с доказан професионален и трудов потенциал ще имат възможност да продължат работа във фирмата след участието си в проекта.

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места

Процедура: BG05M9OP001-1.003 Ново работно място 2015

Договор: BG05M9OP001-1.003-2432-C01

Проект: Нови хоризонти в "Евроквалификационен център" АД

Срок: 16 месеца

Обща стойност: 141 451.00 лв., от които:

Европейско съфинансиране: 120 233.34 лв.

Национално съфинансиране: 21 217.66 лв.