Ние развиваме своята дейност в следните направления

Проектно финансиране

Дългогодишен опит в цялостното разработване и управление на проекти, финансирани от международни, европейски и национални програми.

Трудова медицина

Проектиране, внедряване и поддържане на цялостни системи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обучение и квалификация
Цялостен комплекс от обучения в повече от 60 професии и специалности, разработени и адаптирани към изискванията на нашите партньори и клиенти.
Професионално ориентиране
Иновативни методи за професионалното ориентиране, кариерното консултиране, оценката на личностния потенциал и управление на таланта.
Подбор на персонал

 

Предварителна оценка и подбор на персонал, използвайки иновативни модели и широк набор от външни и вътрешни източници.

Администриране на персонал
Цялостното администриране на наетия персонал, актуализиране и поддържане на всички вътрешно-фирмени документи свързани с човешките ресурси.

При изпълнението на всички дейности свързани с развитието на персонала, екипът от специалисти на Персонал Холдинг използва иновативен модел за диагностика на личностния потенциал, разработен от Центъра по психометрия към Университета в Кеймбридж.

Проекти и програми

Доверието към консултантската услуга се гради от успеха на нашите клиенти.