Нови хоризонти в Евроквалификационен център

Повишаване на възможностите за реализация и устойчивото интегриране на пазара на труда

На 29 март 2017 г. Евроквалификационен център стартира изпълнението на  проект по договор № BG05M9OP001-1.003-2432-C01 “Нови хоризонти в „Евроквалификационен център“ АД“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общият размер на финансирането е 141 451 лв., от които 120 233,35 лв. средства от ЕСФ и 21 217,65 лв. средства от национално съфинансиране.

Основната цел на проектното предложение “Нови хоризонти в „Евроквалификационен център“ АД“ е създаване на условия за устойчива заетост на безработни и неактивни лица чрез разкриване и оборудване на 8 нови работни места в „ЕКЦ“ АД в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе.

Специфичните цели на проектното предложение са:

  1. Осигуряване на 12-месечна заетост на 8 безработни и/или неактивни лица, предимно от уязвими групи на пазара на труда като поне 4 от тях ще получат предложение за последваща заетост във фирмата на длъжност „Организатор обучения“;
  2. Оборудване, обзавеждане и техническо обезпечаване на 8 нови работни места, съобразно нуждите за изпълнение на задълженията на наетите на всяко работно място;
  3. Повишаване на квалификацията на наетите лица чрез обучения по професия „Офис мениджър“ и по „Дигитална компетентност“.

Проектът е ориентиран към решаване на проблема на безработните и неактивни лица по създаване на регламентирана заетост, осигуряваща им доходи, професионална реализация, сигурност и защита на работното място.

Предвижда се  поне 4 от наетите лица да са представители на специфични категории, в т.ч. продължително безработни и неактивни, вкл. на възраст под 29 г. или над 54 г.

За младежите, включването в проекта е възможност за трудов и професионален старт. За лицата над 54 г. възможност за нова реализация. Трайно безработните и неактивните с участието си в проекта ще възстановят или ще придобият трудови навици, знания и умения, отговарящи на търсенето на пазара на труда. Успоредно с това, финансовата подкрепа за новите работни места, тяхното оборудване и едногодишна заетост на тях, получена по настоящия проект, ще подкрепят фирмените цели за развитие на икономическата дейност в широк териториален обхват.

Очакваните РЕЗУЛТАТИ от изпълнението на дейностите по проекта са 8 нови оборудвани работни места, осигурени обучение и заетост на 8 безработни и/или неактивни лица, минимум 4 от които със специфични потребности за трудова реализация, създадени предпоставки за устойчивото интегриране на пазара на труда на безработни и неактивни лица в трудоспособна възраст и за развитие на фирмата-кандидат „ЕКЦ“ АД.

Чрез проекта безработните лица ще бъдат насърчени и мотивирани за трудова реализация и ще им бъдат създадени условия за достъп до активен трудов живот, ще придобият професионални умения и компетентности, ще развият потенциала си и ще получават адекватни на заеманата длъжност трудови доходи. В същото време, с помощта на финансовата подкрепа на ЕСФ по настоящата процедура "Ново работно място 2015" към ОП РЧР,  „ЕКЦ“ АД ще увеличи капацитета си чрез разкриване, техническо и материално осигуряване на нови работни места и увеличаването на човешкия си капитал в няколко региона на страната, което ще допринесе за териториалното разрастване на дейността й. Намеренията на центъра са постигнатите резултати да имат устойчив характер чрез запазването на минимум 50% от новите работни места за още 12 месеца. Служителите с доказан професионален и трудов потенциал ще имат възможност да продължат работа във фирмата след участието си в проекта.